TAJNIŠTVO HOO-a

 

Zadaća je tajništva stvaranje uvjeta za rad i djelovanje predsjednika koji predstavlja Hrvatski olimpijski odbor (HOO) u zemlji i inozemstvu i rukovodi radom najviših tijela, za djelovanje člana (članova) Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), Vijeća HOO-a, voditelja i članova stalnih radnih tijela Vijeća, Vijeća športske arbitraže i Etičkog odbora kao i stvaranje uvjeta za djelovanje glavnog tajnika koji koordinira rad tijela, rukovodi stručnom službom, zastupa HOO u odnosima s drugim pravnim subjektima i pred zakonom, odgovara za zakonitost rada svih tijela i službi HOO-a, za poštivanje Olimpijske povelje MOO-a, Statuta i drugih općih akata HOO-a.

 

Pri Tajništvu su organizirani odjeli i poslovi:

1.1. Ured Tajništva

1.2. Odjel za statusna pitanja u sportu

1.3. Karijerni centar za sportaše

 

 

Ured za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe (Ured za NSS-e i RP-e)

 

Ured vodi direktor za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe.

 

Zadatak ureda je usklađivanje djelatnosti NŠS-a, posebice u ostvarivanju utvrđene strategije razvoja sporta nacionalne razine. Skrb o ostvarivanju interesa i potreba NŠS-a te opsluživanje NŠS-a radi ispunjenja njihovih temeljnih zakonskih zadaća i stvaranja pretpostavki za unapređenje sportske djelatnosti i dostizanje vrhunskih rezultata. Ured je nadležan za zdravstvenu skrb i savjetovanje o prehrani i vitaminizaciji, praćenje sportskih rezultata, koordinaciju nastupa na međunarodnim sportskim natjecanjima i druga pitanja važna za razvoj neolimpijskih i olimpijskih sportova čiji su savezi članice HOO-a.

 


Ured za olimpijski program (Ured za OP)

 

Ured vodi direktor za olimpijski program.

 

Zadatak je ureda praćenje svjetskih i kontinentalnih višešportskih programa i aktivnosti međunarodnih sportskih federacija, prije svega u nadležnosti i pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog odbora. Predlaganje sudjelovanja na višešportskim natjecanjima i priredbama, predlaganje kriterija za odabir športaša i selekcija za nastup, posebno na Olimpijskim igrama. Organizacija poslova u pripremi sportaša i nacionalnih selekcija za nastup na Olimpijskim igrama i drugim višešportskim priredbama među kojima su i međunarodna natjecanja mladeži.

 

 

Ured za programe sporta na lokalnoj razini (Ured za LS)

 

Ured vodi direktor za programe lokalnog sporta.

 

Zadatak je ureda poticanje i usklađivanje djelatnosti sportskih zajednica, posebno županijskih, ali i gradskih i općinskih, radi ostvarivanja utvrđene strategije razvoja sporta u Republici Hrvatskoj i izvršenja nacionalnog sportskog programa. Suradnja u izradi programa javnih potreba u sportu i usklađenje tih programa sa sportskim programom nacionalne razine.

 

 

Ured za marketing

 

Ured vodi direktor za marketing.

 

Zadaća je kreiranje marketinške ponude HOO-a, planiranje djelatnosti i suradnje s partnerima u ostvarivanju prihoda kroz marketinšku djelatnost. Stvaranje povoljnog imidža HOO-a odgovarajućom promocijom djelatnosti članica i HOO-a. Skrb o poslovanju hrvatske olimpijske obitelji, o međusobnom ispunjenju prava i obveza njegovih članica te o angažiranju novih potencijalnih partnera i sponzora. Suradnja sa sponzorima, donatorima, partnerima i drugim poslovnim subjektima u svrhu realizacije programa hrvatskog sporta.

 

 

Ured za međunarodne odnose i korporativne komunikacije (Ured za MOiKK)

 

Ured vodi direktorica za međunarodne odnose i korporativne komunikacije.

 

Zadaće su suradnja s MOO-om, drugim međunarodnim asocijacijama i nacionalnim olimpijskim odborima. Praćenje programskih smjernica Olimpijske solidarnosti MOO-a uz provedbu analize četverogodišnjih planova i programa. Pružanje savjetodavne i stručne podrške u vezi korištenja fondova EU i sudjelovanja HOO-a u programima EU-a. Organiziranje pripreme projektnih prijedloga i njihovo usklađivanje s provedbenim kriterijima i ciljevima HOO-a.
Upravljanje i vođenje komunikacijskih aktivnosti u nacionalnom i međunarodnom kontekstu djelovanja. Priprema, organizacija i koordinacija poslova odnosa s javnošću i medijske prezentacije, priprema i koordinacija suradnje s medijima. Upravljanje i vođenje komunikacijskih aktivnosti na društvenim mrežama.

 

 

Ured za informatiku

 

Ured vodi direktor za informatiku.

 

Zadaća je upravljanje, nadzor, opsluživanje i razvoj informacijskog sustava HOO-a i potpora razvoju informacijskog sustava članova HOO-a. Osiguranje poslovnih informacija na strateškom i operativnom nivou.

 

 

Ured za financije, računovodstvo i nabavu

 

Ured vodi direktor za financije, računovodstvo i nabavu.

 

Zadaća je praćenje realizacije financijskog plana HOO-a, priprema i provedba financijskog upravljanja, priprema podloga za kontrole, plan i analizu te koordinacija knjigovodstveno-računovodstvenih poslova.

 

 

Ured za pravne i zajedničke poslove

 

Ured vodi direktorica za pravne i zajedničke poslove.

 

Zadaća je obavljanje savjetodavnih poslova u praćenju i primjeni zakonskih propisa koji se odnose na područje športa te drugih pravnih poslova u interesu sporta, pravna pomoć NŠS-ima i sportskim udrugama na lokalnoj razini, opsluživanje tijela HOO-a i njihovih radnih tijela u pravnim pitanjima. Priprema materijala za sjednice te skrb o provedbi zaključaka i odluka. Skrb o primjeni međunarodnih pravnih pravila u hrvatskom sportu.

 

 

Centar za prava u sportu

 

Zadaće Centra su koordinacija postupaka pred Vijećem sportske arbitraže i komunikacija sa strankama. Koordinacija postupaka pred Sportskim arbitražnim sudištem i komunikacija sa strankama. Skrb o provođenju odluka i zaključaka Vijeća sportske arbitraže i Sportskog arbitražnog sudišta.

 

 

Unutarnja revizija

 

Unutarnja revizija procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osigurava dovoljnu razinu sigurnosti da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

 

 

Organizacijska struktura