Stručna služba HOO-a

Stručna služba Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) obavlja upravljačke, stručne, administrativne i tehničke poslove i zadaće u području sporta, međunarodnih sportskih odnosa i aktivnosti te izvršava obveze utvrđene zakonima i propisima. Pitanja ustrojstva, rukovođenja i načina rada stručne službe HOO-a uređena su Pravilnikom o poslovodnom ustroju a njenim radom rukovodi glavni tajnik HOO-a po funkciji.

TAJNIŠTVO HOO-a
Zadaće tajništva je stvaranje uvjeta za rad i djelovanje predsjednika koji predstavlja HOO u zemlji i inozemstvu i rukovodi radom najviših tijela, djelovanja člana MOO-a, članova Vijeća, voditelja i članova stalnih radnih tijela Vijeća, Vijeće športske arbitraže i Etičkog odbora, uvjete za djelovanje glavnog tajnika koja koordinira rad tijela, rukovodi stručnom službom, zastupa HOO u odnosima s drugim pravnim subjektima i pred zakonom, odgovara za zakonitost rada svih tijela i službi HOO-a, poštivanje Olimpijske povelje MOO-a, Statuta i drugih općih akata HOO-a.