Ispis

Stručna služba Hrvatskog olimpijskog odbora obavlja upravljačke, stručne, administrativne i tehničke poslove i zadaće u području sporta, međunarodnih sportskih odnosa i aktivnosti te izvršava obveze utvrđene zakonima i propisima. Pitanja ustrojstva, rukovođenja i načina rada stručne službe HOO-a uređena su Pravilnikom o poslovodnom ustroju. Radom stručne službe rukovodi glavni tajnik po funkciji. Stručna služba organizirana je uz urede, službe i odjela nadležnih za pojedina područja.

Stručna služba Hrvatskog olimpijskog odbora obavlja upravljačke, stručne, administrativne i tehničke poslove i zadaće u području sporta, međunarodnih sportskih odnosa i aktivnosti te izvršava obveze utvrđene zakonima i propisima.

Pitanja ustrojstva, rukovođenja i načina rada stručne službe HOO-a uređena su Pravilnikom o poslovodnom ustroju a njenim radom rukovodi glavni tajnik Hrvatskog olimipijskog odbora po funkciji Stručna služba organizirana je uz urede, službe i odjela nadležni za pojedina područja. Uz službu djeluje i interna kontola koju vodi unutarnji nadzornik.


TAJNIŠTVO HOO-a

Zadaće tajništva je stvaranje uvjeta za rad i djelovanje predsjednika koji predstavlja HOO u zemlji i inozemstvu i rukovodi radom najviših tijela, djelovanja člana MOO-a, članova Vijeća, voditelja i članova stalnih radnih tijela Vijeća, Vijeće športske arbitraže i Etičkog odbora, uvjete za djelovanje glavnog tajnika koja koordinira rad tijela, rukovodi stručnom službom zastupa HOO u odnosima s drugim pravnim subjektima i pred zakonom, odgovara za zakonitost rada svih tijela i službi HOO-a, poštivanje Olimpijske povelje MOO-a, Statuta i drugih općih akata HOO-a.
Odjel za istraživanje i unapređenje razvojnih programa, ravnatelj Odjela Ivan Varvodić
Odjel za izdavaštvo, odnose s javnošću i web, voditeljica Radica Jurkin i stručna suradnica za komunikacije - glasnogovornica Manuela Sentđerđi
Odjel za međunarodnu suradnju, voditeljica Ljiljana Ujlaki Šubić
Program Olimpijske solidarnosti, stručna suradnica Vesna Peran
Odjel za organizaciju velikih sportskih priredbi, voditelj Damir Dragičević
Sportska arbitraža, tajnik za pitanja arbitraže Ivan Magličić
Programi Europske unije, koordinator za fondove i program EU Alma Papić


URED ZA PROGRAME NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA

Ured vodi pomoćnik glavnog tajnika za programe nacionalnih sportskih saveza Robert Gojević
Zadatak ureda je usklađivanje djelatnosti NŠS-a, posebice u ostvarivanju utvrđene strategije razvoja sporta nacionalne razine. Skrb o ostvarivanju interesa i potreba NŠS-a te opsluživanje NŠS-a radi ispunjenja njihovih temeljnih zakonskih zadaća i stvaranja pretpostavki za unapređenje sportske djelatnosti i dostizanje vrhunskih rezultata. Ured je nadležan za pitanja statusa sportaša i kategorizaciju, zdravstvenu skrb i savjetovanje o prehrani i vitaminizaciji, praćenje sportskih rezultata, koordinaciju nastupa na međunarodnim sportskim natjecanjima i druga pitanja važna za razvoj neolimijskih i olimpijskih sportova čiji su savezi članice Hoo-a.


URED ZA OLIMPIJSKI PROGRAM
Ured vodi pomoćnik glavnog tajnika za olimijski program Damir Šegota
Zadatak je ureda praćenje svjetskih i kontinentalnih višešportskih programa i aktivnosti međunarodnih sportskih federacija, prije svega u nadležnosti i pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog odbora. Predlaganje sudjelovanja na višešportskim natjecanjima i priredbama, predlaganje kriterija za odabir športaša i selekcija za nastup, posebno na Olimpijskim igrama. Organizacija poslova u pripremi sportaša i nacionalnih selekcija za nastup na Olimpijskim igrama i drugim višešportskim priredbama među kojima su i međunarodna natjecanja mladeži.


URED ZA PROGRAME LOKALNOG SPORTA

Ured vodi pomoćnik glavnog tajnika za programe lokalnog sporta Siniša Krajač
Zadatak je ureda poticanje i usklađivanje djelatnosti sportskih zajednica, posebno županijskih, ali i gradskih i općinskih, radi ostvarivanja utvrđene strategije razvoja sporta u Republici Hrvatskoj i izvršenja nacionalnog sportskog programa. Suradnja u izradi programa javnih potreba u sportu i usklađenje tih programa sa sportskim programom nacionalne razine. Izvršenje zadaća i obavljanje poslova u nadležnosti HOO-a u području sporta djece i mladeži, te sportske rekreacije.


FINANCIJE I INFORMATIKA
Praćenje realizacije proračuna HOO-a, priprema i provedba financijskog upravljanja, priprema podloga za kontrole, plan i analizu te koordinacija knjigovodstveno-računovodstvenih poslova. Upravljanje, nadzor, opsluživanje i razvoj informacijskog sustava HOO-a i potpora razvoju informacijskog sustava članova HOO-a. Osiguranje poslovnih informacija na strateškom i operativnom nivou. Služba Financije i informatika djeluje uz odjele;
Odjel plana i analize, voditeljica Tanja Bilić Brener
Odjel informatike, glavna projektantica Lidija Benčić Štampar
Odjel računovodstva, voditeljica Marija Vodanović

MARKETING
Službu vodi pomoćnik glavnog tajnika za marketing Ranko Ćetković
Zadaća je kreiranje marketinške ponude HOO-a, planiranje djelatnosti i suradnje s partnerima u ostvarivanju prihoda kroz marketinšku djelatnost. Stvaranje povoljnog imidža HOO-a odgovarajućom promocijom djelatnosti članica i HOO-a. Skrb o poslovanju Hrvatske olimpijske obitelji, o međusobnom ispunjenju prava i obveza njegovih članica te o angažiranju novih potencijalnih partnera i sponzora. Suradnja s sponzorima, donatorima, partnerima i drugim poslovnim subjektima u svrhu realizacije programa hrvatskog športa.

PRAVNI I ZAJEDNIČKI POSLOVI
Službu vodi pomoćnica glavnog tajnika za pravne i zajedničke poslove Biserka Vrbek.
Zadaće je obavljanje savjetodavnih poslova u praćenju i primjeni zakonskih propisa koji se odnose na područje športa te drugih pravnih poslova u interesu sporta, pravna pomoć NŠS-ma i sportskim udrugama na lokalnoj razini, opsluživanje tijela HOO-a i njihovih radnih tijela u pravnim pitanjima. Priprema materijala za sjednice te skrb o provedbi zaključaka i odluka. Srb o primjeni međunarodnih pravnih pravila u hrvatskom sportu.

INTERNA KONTROLA
unutarnji nadzornik Evica Obadić
Prema članku 89. Statuta Hrvatskog olimpijskog odobra interna kontrola djeluje prema uputama Nadzornog odbora HOO-a.