Zagreb, 2. srpnja 2018. - Hrvatski olimpijski odbor (HOO) i tvrtka TIM4PIN potpisali su ugovor o suradnji u području poslovnog savjetovanja čime je HOO dobio podršku u pružanju potpore potencijalnim prijaviteljima EU projekata koji izravno ili neizravno pridonose razvoju sporta u Hrvatskoj.


Suradnja se odnosi na provedbu edukativnih i promotivnih aktivnosti o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa Europske unije u području sporta. U praktičnom smislu to podrazumijeva organiziranje specijaliziranih tematskih radionica, seminara i konferencija i provedbu drugih aktivnosti kojima se pruža potpora potencijalnim prijaviteljima i korisnicima EU potpora u području sporta.


Tvrtka TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje u vlasništvu je Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN, što znači da eventualno ostvarena dobit društva pripada u cijelosti Centru te služi isključivo financiranju neprofitnih djelatnosti Centra. Centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN neprofitna je organizacija utemeljena na ideji i potrebi sustavnog organiziranja i povezivanja ekspertnih i znanstvenih potencijala specijaliziranih za područja ekonomike, financija, računovodstva, revizije, prava, menadžmenta, informatike u javnom i neprofitnom sektoru te pripremu i provedbu EU projekata. Glavne aktivnosti Centra su stručna i kontinuirana izobrazba djelatnika u javnom i neprofitnom sektoru, izrada analiza i studija za razvoj procesa i institucija, pomoć u prilagodbama europskoj regulativi i praksi, pomoć u uspostavljanju sustava financijskog upravljanja i kontrola usklađenog sa zahtjevima financijske regulative EU i regulative za strukturne instrumente, te u pripremi i provedbi projekata. (hoo/ap)